راکو برای تفریح بهینه شده است!

Audrey Tang این اصطلاح را به وجود آورد که راکو برای تفریح بهینه شده است ، به کوتاه -Ofun.