منابع

نمونه کدها

  • Rosetta Code، مسائل برنامه‌نویسی حل شده به وسیله راکو در کنار صدها زبان دیگر
  • Raku Examples، نمونه برنامه‌های نوشته شده در راکو

ویدئو

بلاگ‌ها

راکو از زبان‌های دیگر

کتاب‌های منتشر شده یا ناتمام

این نمودار کتاب‌های راکو را ببینید یا از لیست زیر یکی را انتخاب کنید.